Λογοθεραπεία: Πότε τη χρειάζονται τα παιδιά μας;

 

Ποιος άραγε να είναι ο λόγος για τον οποίο μιλάμε; Σε τι αποσκοπεί;

Οι άνθρωποι ομιλούν μεταξύ τους προκειμένου να δώσουν και να πάρουν πληροφορίες, για να περιγράψουν ένα γεγονός, για να προτρέψουν τον ακροατή, να αισθανθούν ή να πιστέψουν κάτι, για να εκφράσουν τους σκοπούς, για να επιλύσουν προβλήματα, για να διασκεδάσουν.
Η προσπάθεια/ ικανότητα του ατόμου να ανταλλάξει, ανακοινώσει, πληροφορήσει για ιδέες, καταστάσεις, ανάγκες και συναισθήματα λεκτικά ή μη λεκτικά ονομάζεται επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι η βασική λειτουργία του λόγου και η πράξη ομιλίας είναι η βασική μονάδα του λόγου.
Με άλλα λόγια ο λόγος είναι η ικανότητα που έχει ο άνθρωπος, να οργανώσει τις ιδέες – σκέψεις – ανάγκες του και να τις προβάλλει στους άλλους.
Το σύστημα ήχων (φθόγγων) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι προκειμένου να επικοινωνήσουν είναι η γλώσσα και τέλος ο ιδιαίτερος προσωπικός τρόπος με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί την γλώσσα είναι η ομιλία.

 

Τι είναι λογοθεραπεία;

42406_eb
Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που μελετά και ασχολείται με δυσκολίες που αφορούν τις διαταραχές του λόγου, της ομιλίας και της φώνησης. Σκοπός της λογοθεραπείας είναι η έγκυρη πρόληψη/διάγνωση και θεραπείας των δυσκολιών που αφορούν την ειδικότητα.

 

Ποιος ο ρόλος του λογοθεραπευτή;

Ο λογοθεραπευτής καλείται να εντοπίσει – διαγνώσει – και αποκαταστήσει τις δυσκολίες που συναντά ένα παιδί, έφηβος ή ενήλικας στον λόγο και την ομιλία του.

 

Ποιες είναι οι συνηθέστερες δυσκολίες στα παιδία;

Αρθρωτικές δυσκολίες/ Φωνολογικές διαταραχές
Επικοινωνιακές δυσκολίες
Δυσκολία στην έκφραση
Δυσκολία στην κατανόηση/ επεξεργασία
Αναπτυξιακές διαταραχές
Νοητική υστέρηση
Τραυλισμός – ταχυλαλία
Καθυστέρηση λόγου – ομιλίας

Πότε πρέπει να συμβουλευτώ ένα λογοθεραπευτή;

Ένας γονιός θα χρειαστεί την επιστημονική συμβολή του λογοθεραπευτή όταν προβληματίζεται για το στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού του και φυσικά μετά την παρότρυνση ενός εκπαιδευτικού, είτε έπειτα από την καθοδήγηση του παιδιάτρου.
Πιο συγκεκριμένα, η συμβολή ενός λογοθεραπευτή είναι απαραίτητη όταν το παιδί έως 3 ετών παρουσιάζει δυσκατάληπτη ομιλία, χρησιμοποιεί λίγα ρήματα, άρθρα και επίθετα και τέλος δεν κάνει απλές προτάσεις.
Όταν σε ηλικία 4 ετών δυσκολεύεται να αρχίσει ένα διάλογο και να εμπλακεί σε δυαδική λεκτική δραστηριότητα. Όταν η ομιλία του δεν είναι κατανοητή στο συνομιλητή του και δεν μπορεί να αφηγηθεί απλά – πρόσφατα γεγονότα.
Όταν στην ηλικία των 5-6 ετών η άρθρωση παρουσιάζει δυσκολίες, το παιδί αδυνατεί να εκφραστεί και να μεταφέρει πληροφορίες από τη καθημερινότητα του και τέλος παρουσιάζει διακυμάνσεις στο τομέα της συγκέντρωσης.

 

Αρθρωτική – Φωνολογική Διαταραχή

Προκειμένου να διευκρινιστεί τι εννοούμε με τους όρους αρθρωτική και φωνολογική διαταραχή θα πρέπει αρχικά να αναφερθεί τι εννοούμε με τους όρους ΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ.

Τι είναι Άρθρωση και τι Φωνολογία?

Άρθρωση

Η άρθρωση είναι ένας όρος που αναφέρεται στην παραγωγή των μεμονωμένων ήχων. Η παραγωγή των ήχων αναφέρεται στις συντονισμένες κινήσεις των χειλιών, της γλώσσας, των δοντιών και της υπερώας και του αναπνευστικού συστήματος. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό λαμβάνουν μέρος ποικίλα νεύρα και μυς που μετέχουν στη λεκτική παραγωγή.

Φωνολογία

Η φωνολογία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι ήχοι ενώνονται μαζί για να παραγάγουν τις λέξεις.

 

Αρθρωτική Διαταραχή

Δυσκολία στην παραγωγή και στη διαμόρφωση της ομιλίας ώστε να παραχθεί σωστά ένας ήχος. Τα λάθη εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παραγωγής των μεμονωμένων λεκτικών ήχων

π.χ. /Λ/-/Ρ/, /Θ/- /Σ/
Η αρθρωτική διαταραχή θεωρείται πολύ συνηθισμένη επικοινωνιακή διαταραχή στην οποία σπανίως επηρεάζονται τα φωνήεντα.
Οι μορφές των αρθρωτικών διαταραχών είναι οι εξής:
Αντικαταστάσεις: ένας ήχος αντικαθίσταται από ένα άλλο π.χ. νερό-νελό
Απαλοιφές: ένα φώνημα απαλείφεται π.χ. πόρτα-ποτα
Παραποιήσεις: όταν ένας ήχος παραποιείται π.χ. θάλασσα-θαλαχια

 

Φωνολογική Διαταραχή

 

43893_th

Ένας ήχος παράγεται σωστά μεμονωμένος αλλά χρησιμοποιείται σε λάθος θέση σε μια λέξη.

Είναι μια διαταραχή κατά την οποία μια ολόκληρη ομάδα ήχων δεν έχει κατακτηθεί σωστά με αποτέλεσμα πολλοί ήχοι να προφέρονται λάθος, ενώ σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού δε θα έπρεπε.
Στη φωνολογική διαταραχή δεν υπάρχει κάποιο ανατομικό ή νευρολογικό πρόβλημα, οι κινήσεις των αρθρωτών (γλώσσα, χείλη, παρειές, υπερώα), οι στοματοπροσωπικές δεξιότητες και οι δεξιότητες μιμητισμού εκτελούνται φυσιολογικά.
Το πρόβλημα έγκειται σε μια κεντρική δυσκολία στην αντίληψη, επεξεργασία και οργάνωση των ήχων σε λέξεις στο φωνολογικό σύστημα της γλώσσας.
Το άτομο μπορεί να σχηματίσει ένα φώνημα αλλά δεν μπορεί να αντιληφθεί τις μικρές διαφορές του από ένα άλλο φώνημα, που παρουσιάζει κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Οφείλεται σε ανωριμότητα ή διαταραχή του φωνολογικού συστήματος.

Εκδηλώνεται κυρίως με:

Πτώσεις συλλαβής ή φωνήματος (π.χ. νάνα αντί μπανάνα)
Αναδιπλασιασμούς (μπαμπάνα – μπανάνα)
Αρμονίες (π.χ. λουλούρι – κουλούρι)
Απλοποιήσεις συμπλεγμάτων (π.χ. Πόρτα – Πότα)
Μεταθέσεις και μετακινήσεις (π.χ. καπέτο – πακέτο)

Αιτίες:

Δυσκολία στην ακουστική αντίληψη και στην διαφοροποίηση ήχων, το παιδί δεν μπορεί να διακρίνει 2 ήχους που μοιάζουν μεταξύ τους.
Ελλιπής ακουστική μνήμη
Κινητικές δυσκολίες
Δυσκολία στην οργάνωση και αντίληψη του χρόνου
Ελλιπή ερεθίσματα από το περιβάλλον
Συναισθηματική ανωριμότητα
Οι δυσκολίες αυτές συχνά εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία και μπορεί να γίνουν μακροχρόνιες. Επίσης, μπορεί να εμφανιστούν για πρώτη φορά και αργότερα σε ενήλικες ως αποτέλεσμα εγκεφαλικού επεισοδίου, τραύματος ή ασθένειας.
Η ομιλία ενός παιδιού πρέπει να είναι καταληπτή κατά 85% από την ηλικία 3 ετών. Μια δυσκατάληπτη ομιλία μετά την ηλικία 3 ετών θα πρέπει να προβληματίσει τους γονείς και να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό.

Ο λογοθεραπευτής καλείται να ανιχνεύσει τα φωνήματα που παράγονται λάθος καθώς και να ξεχωρίσει εάν πρόκειται για μια αρθρωτική ή φωνολογική διαταραχή. Τέλος καλείται να οργανώσει ένα κατάλληλο για το παιδί θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο θα έχει σαν στόχο την οργάνωση του φωνολογικού συστήματος του παιδιού ή το σωστό νευρομυϊκό συντονισμό του μηχανισμού ομιλίας. Τα παραπάνω πρέπει να πραγματοποιηθούν εγκαίρως προκειμένου να παραχθεί καταληπτή ομιλία και να αποφευχθούν μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική περίοδο.

 

Ανάπτυξη Ομιλίας

Η ομιλία είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε. Ο όρος «ομιλία» χρησιμοποιείτε κυρίως όταν αναφερόμαστε στο προφορικό – λεκτικό ανθρώπινο σύστημα επικοινωνίας, το οποίο αναπτύσσεται απ’ τις πρώτες κιόλας στιγμές της γέννησης. Ο λόγος αναπτύσσεται αυθόρμητα, πράγμα που σημαίνει οτι όλα τα παιδία έρχονται στο κόσμο έχοντας την ικανότητα να αποκτήσουν λόγο. Η διαδικασία βέβαια εκμάθησης είναι μια λειτουργία που βασίζεται σε ποικιλία Νοητικών δρατηριοτήτων (ακουστική αντίληψη, μίμηση, μνήμη, αυθόρμητη χρήση γενικά εφαρμόσιμών γραμματικών κανόνων, έμφαση στα νοήματα) και Περιβαλλοντικών – Επικοινωνιακών επιδράσεων.

Κατα τη διάρκεια του πρώτου μήνα της ζωής του, το μωρό χρησιμοποιεί τη φωνή του για κλάμα ή άλλους ήχους που μοιάζουν σαν «γουργουρίσματα». Ως τους 8 μήνες, το βρέφος αναπτύσσει μια μεγάλη ποικιλία άναρθρων ήχων.
Έπειτα, κατα το διάστημα των 8 μηνών, οι άναρθρες φωνές του μωρού παρουσιάζουν μια ξαφνική και γρήγορη αλλαγή. Κάποια μέρα το μωρό θα αρχίσει να «βαβίζει» βγάζοντας συνεχείς και μπερδεμένους ήχους και θα συνεχίσει να εκφράζεται έτσι κατα διαστήματα. Το «βάβισμα» είναι ένας συνδυασμός φωνηέντων και συμφώνων, ήχοι που προσεγγίζουν τον ανθρώπινο λόγο χωρίς όμως να βγάζουν κάποιο νόημα.
Κάποια στιγμή, οι γονείς θεωρούν οτι κάποια απο τα ψελλίσματα είναι οι πρώτες λέξεις του μωρού. Η περαιτέρω ανάπτυξη του λεξιλογίου αργεί να ξεκινήσει. Αν και γύρω στους 12 μήνες το μωρό μπορεί να εκφράσει έναν ελάχιστο αριθμό – λιγότερες συνήθως απο πέντε – τέτοιων ειδικών λέξεων, απ’ αυτό το σημείο κι έπειτα αρχίζει μια ταχύτατη αύξηση του λεξιλογίου.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι πρώτες λέξεις αφορούν σε πράγματα που το περιβάλλουν σε καθημερινή βάση. Υπάρχουν πολλά παιδία που δεν ακολουθούν αυτην ακριβώς την εξέλιξη, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα οτι κάτι παέι στραβά αλλά αντίθετα είναι μια ακόμα ένδειξη οτι κάθε παιδί είναι μια διαφορετική προσωπικότητα και διατηρεί την ατομικότητα του και έχει τον δικό του ρυθμό ωρίμανσης.

Ας δούμε ποία είναι τα στάδια ανάπτυξης της ομιλίας…

Ηλικία 0 – 6 μηνών

images
– Αναγνωρίζει ήχους
– Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι
– Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους
– Συχνά ψιθυρίζει και βγάζει ευχάριστους ήχους
– Μιμείται ήχους
– Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει ανάγκες
– Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες
– Χαμογελάει όταν του μιλάνε
– Χρησιμοποιεί τα φωνήματα «π», «μπ» και «μ» όταν μουρμουρίζει
– Ποικίλλει σε ύψος και ένταση η φωνή του

Ηλικία 7 – 12 μηνών

Unknown-5
– Καταλαβαίνει το ναι και το όχι
– Καταλαβαίνει και ανταποκρίνεται στο όνομα του
– Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους
– Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα (π.χ. κούπα, παπόυτσι, χυμός)
– Μιμείται μερικούς ήχους και μελωδίες των ενηλίκων
– Χρησιμοποιεί ήχους ακόμη και όταν κλαίει μόνο για να προκαλέσει την προσοχή
– Ακούει όταν του μιλάς
– Αρχίζει να μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτη γλώσσα
– Παράγει μία ή περισσότερες λέξεις
– Χρησιμοποιεί ουσιαστικά
– Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεων
– Κατανοεί απλές εντολές

Ηλικία 13 – 18 μηνών

Unknown-1
– Χρησιμοποιεί ηχολαλία και μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμοί)
– Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα
– Ακολουθεί απλές εντολές
– Αναγνωρίζει 1 με 3 μέρη του σώματος
– Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο απο 3 έως 20 ή περισσότερες λέξεις (κυρίως ουσιαστικά)

Ηλικία 19 – 24 μηνών

images-1
– Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά από ασυνάρτητη ομιλία (νεολογισμούς)
– Είναι 25 – 50% κατανοητό στους ξένους
– Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα
– Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες
– Απαντά στην ερώτηση «τι είναι αυτό;»
– Διασκεδάζει ακούγοντας ιστορίες
– Γνωρίζει 5 μέρη του σώματος
– Ονομάζει επακριβώς μερικά οικεία αντικέιμενα
– Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 με 100 ή και περισσότερες λέξεις
– Εχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λέξεων

Ηλικία 2 – 3 ετών

images-3
– Ο λόγος είναι κταληπτός 50-75%
– Συνεχίζει να ηχολαλέι όταν συναντά δυσκολίες στο λόγο
– Καταλαβάινει το «ένα» και τα «πολλά»
– Εκφράζει την ανάγκη για τουαλέτα (πρίν, κατά τη διάρκεια ή μετά)
– Ζητάει αντικείμενα με το όνομα τους
– Δείχνει τις εικόνες σε βιβλίο ονομάζοντας τις
– Αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος
– Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά στις απλές ερωτήσεις
– Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ρυθμούς
– Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις
– Χρησιμοποιεί φράσεις 3 – 4 λέξεων, με Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο
– Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις, άρθρα, ρήματα στον ενεστώτα, ομαλό πληθυντικό και ανώμαλους τύπους στον αόριστο
– Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 ως 900 ή περισσότερων λέξεων
– Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 20 ως 250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη κατα τη διάρκεια αυτής της περιόδου)
– Παρουσιάζει πολλαπλά γραμματικά λάθη
– Καταλαβάινει τα περισσότερα πράγματα απο αυτά που του λέγονται
– Μιλάει με δυνατή φωνή
– Χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά
– Χρησιμοποιεί σωστά σύμφωνα σε αρχική θέση
– Χρησιμοποιεί το βοηθητικό «είναι»

Ηλικία 3 – 4 ετών

images-2
– Καταλαβαίνει τη λειτουργία των αντικειμένων
– Καταλαβαίνει διαφορές στις έννοιες (σταματάω – ξεκινάω, μέσα – πάνω, μικρό – μεγάλο)
– Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται απο 2 και 3 μέρη
– Ρωτάει και απαντάει σε απλές ερωτήσεις (ποιός, τι, που, γιατί)
– Συχνά κάνει ερωτήσεις και ζητά λεπτομέρειες στις απαντήσεις
– Χρησιμοποιεί την ομιλία για να εκφράσει συναισθήματα
– Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις
– Αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομα τους
– Χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πιο συχνά
– Έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος
– Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200 – 2000 λέξεων
– Έχει ένα εκφραστικό λεξιλόγιο 800 – 1500 λέξεων
– Ο λόγος είναι 80% καταληπτός
– Κατάλληλη χρήση του «είμαι» και «είναι» στις προτάσεις
– Βάζει 2 γεγονότα σε χρονολογική σειρά
– Συμμετέχει σε συζητήσεις
– Συνεπής χρήση ομαλού πληθυντικού, κτητικών αντωνυμιών και ρημάτων αορίστου

Ηλικία 4 – 5 ετών

Portrait-of-lovely-girl-in-classroom-640x441
– Κατανοέι τις έννοιες των αριθμών ως το 3
– Αναγνωρίζει 1 ως 3 χρώματα
– Έχει αντιλητικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων
– Έχει λεξιλόγιο έκφρασης 900 ως 2000 ή παραπάνω λέξεων
– Μετράει ως το 10 μηχανικά
– Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις
– Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 ως 8 λέξεων
– Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις που αποτελούνται απο 2 μέρη
– Ρωτάει για ορισμούς λέξεων
– Μιλά με μια συχνότητα 186 λέξεων / λεπτό περίπου
– Μειώνεται ο συνολικός αριθμός των επαναλήψεων
– Παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια
– Ο λόγος του είναι συνήθως καταληπτός απο τους ξένους
– Μιλά σχετικά με εμπειρίες στο σχολείο, σε σπίτια φίλων κλπ.
– Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια μεγάλη ιστορία
– Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή
– Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες, μέλλοντα χρόνο και συγκριτικά μορφήματα στις προτάσεις

Ηλικία 5 – 6 ετών

23343697_5ec0e291171b36d39a4eafef80a179df.limghandler
– Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα
– Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται απο 3 μέρη
– Κάνει ερωτήσεις με το «πως»
– Απαντά λεκτικά στο «Γεία» και στο «Τι κάνεις;»
– Χρησιμοποιεί παρελθόντα και μέλλοντα χρόνο κατάλληλα
– Χρησιμοποιεί συνδέσμους
– Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13000 λέξεων
– Ονομάζει τα αντίθετα
– Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας
– Μετράει ως το 30 μηχανικά
– Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις
– Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες
– Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια ιστορία
– Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικά ποιηματάκια
– Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικές και άλλα παιδία

Ηλικία 6 – 7 ετών

images-5
– Ονομάζει κάποια γράμματα, αριθμούς και νομίσματα
– Τοποθετεί κατα σειρά αριθμούς
– Κατανοέι το «αριστερά» και το «δεξιά»
– Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές
– Απασχολείται με συζητήσεις
– Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20000 λέξεων
– Χρησιμοποιεί προτάσεις μήκους 6 λέξεων περίπου
– Κατανοέι τις περισσότερες έννοιες του χρόνου
– Απαγγέλει το αλφάβητο
– Μετρά ως το 100 μηχανικά
– Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω κάθε παιδί έιναι διαφορετικό και γι’ αυτό μπορεί να υπάρξει κάποια διακύμανση σχετικά με το χρόνο που κατακτά κάποια δεξιότητα, αν έχει περάσει εξάμηνο και το παιδί δεν παρουσιάζει πρόοδο, τότε θα πρέπει να προβληματιστούμε και να απευθυνθούμε στον ειδικό (λογοθεραπευτή).

Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να διευκολύνουμε την εξέλιξη του λόγου στο παιδί μας;

 

images-6
Μιλήστε του ήρεμα και ζεστά.
Χρωματίστε διαφορετικά τη φωνή σας όταν του μιλάτε.
Πείτε του τι κάνετε κάθε φορά.
Μιλήστε του σωστά χρησιμοποιώντας απλές λέξεις και όχι μωρουδίαστικές.
Ακούσετ προσεκτικά αυτά που έχει να σας πεί.
Προσπαθήστε να εμπλουτίσετε το λεξιλόγιο του.
Πείτε του τραγούδια και παίξτε παιχνίδια με κίνηση μαζί του.
Δώστε του το χρόνο που χρειάζεται για να εκφραστεί.
Εξηγήστε του τις λέξεις που δεν καταλαβαίνει.

Ο λογοθεραπευτής είναι πρόθυμος να σας ακούσει, να κατανοήσει την ανησυχία σας σχετικά με την εξέλιξη του παιδιού και φυσικά να σας λύσει οποιαδήποτε απορία έχετε και να βοηθήσει εσάς και το παιδί σας.

Πηγή: logotexnia-logotherapeia/gr